Versterken Haagse sportaanbieders

Hoe wij Haagse sportverenigingen ondersteunen

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Den Haag. Als aanbieder van sport en beweging is de vereniging een belangrijke ontmoetingsplek voor alle Hagenaars. WSDH ondersteunt Haagse verenigingen door de inzet van sportcoördinatoren. Zij ondersteunen op verschillende thema’s en inspireren en begeleiden sportverenigingen om een positieve sportcultuur neer te zetten. Een cultuur waarbij iedereen veilig en met heel veel plezier kan sporten.

Voorvertoning in nieuwe tab

Versterken (vrijwilliger) kader

Wij geloven dat de kracht van een sportvereniging zit in goed bestuur, goede trainers en coaches. Het versterken van het kader richt zich op die trainers en coaches. Technisch, maar ook pedagogisch-didactisch. Een trainer is erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind en bovenal ook in het plezier van het sporten en het verenigingsleven. Een combinatie van plezier, ontwikkeling en resultaten leidt tot meer betrokkenheid van kinderen én van ouders.

De sportcoördinatoren van WSDH zijn binnen hun tak van sport expert in het opleiden van (vrijwillig) kader. De sportcoördinator gebruikt daarnaast aangereikte kaders vanuit onder andere het Athletic Skills Model, creatief denken en Ontwikkelkracht door dialoog.

Het thema (vrijwillig) kader is onderverdeeld in drie subonderdelen:

  • Pedagogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Sporttechnisch vlak

WSDH ondersteunt sportverenigingen onder andere door het bieden van trainersbegeleiding, organiseren van (bonds)opleidingen, het geven van workshops, adviseren van opleidingscoördinatoren en informatievoorziening rondom het kader. De ondersteuning van WSDH is altijd maatwerk en afgestemd op de vraag van de sportvereniging.

Ledenwerving, binding en behoud

Om als sportvereniging ook daadwerkelijk die functie in de samenleving te kunnen waarmaken is het belangrijk dat een vereniging vitaal is. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden, is daarbij cruciaal.

Een uitdagende opdracht in een unieke tijd. Het verenigingslandschap verandert en de verwachting die een potentieel nieuw lid tegenwoordig bij een sportvereniging heeft, vraagt om een bredere visie op dit thema en in sommige situaties wellicht ook om een herijking van de organisatie van een sportvereniging.

Wij hebben hiervoor in samenspraak met de gemeente een handboek ledenwerving, -binding en -behoud ontwikkeld. Dit handboek is tweeledig. Enerzijds worden er handvatten aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Anderzijds wordt dit handboek juist ook gebruikt als een werkdocument dat ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van specifiek beleid op dit thema. Dat vraagt om een tijdsinvestering van de vereniging met als uiteindelijk doel hier op de lange termijn duurzame resultaten mee te behalen. Dit draagt bij aan de continuïteit en daarmee het bestaansrecht van de sportvereniging. De sportcoördinatoren van WSDH bieden ondersteuning bij de toepassing van dit handboek en daarmee dus het beleid. Hierbij is wel belangrijk te vermelden dat het niet de bedoeling is dat de sportcoördinator de uitwerking van dit handboek zelf schrijft. De vereniging moet zich eigenaar voelen van het handboek en is ook verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.

Nieuwe vormen van lidmaatschap

We proberen verenigingen te motiveren om na te denken over nieuwe lidmaatschapsvormen. Op dit moment zetten wij een team van 1,3 fte aan sportcoördinatoren in die stadsbreed maar ook stadsoverstijgend op zoek gaan naar nieuwe lidmaatschapsvormen. Denk aan een familielidmaatschap, een lidmaatschap waar wordt betaald naar gebruik, waar vrijwilligers een korting krijgen, waar mensen het eerst twee maanden gratis mogen proberen, waar combinaties met een andere vereniging mogelijk zijn, een rustend lidmaatschap voor leden die de vereniging verlaten en meer van dit soort ideeën. Dit team heeft als opdracht om de beste ideeën omtrent dit thema te verzamelen en deze vorm te geven op een infographic dat uiteindelijk aan alle Haagse verenigingen zal worden gepresenteerd. Kort, overzichtelijk en vooral inspirerend.

 

Vrijwilligersbeleid

De sportvereniging is een vrijwilligersorganisatie die volledig bestaat uit leden. Deze leden zijn de eigenaar van de vereniging, bepalen het beleid en voeren het uit. Het vinden van genoeg capabele vrijwilligers blijkt in de praktijk een enorme uitdaging. Het komt zelfs voor dat een vereniging niet goed functioneert door een tekort aan vrijwilligers. In de praktijk is het vaak zo dat alle vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door een kleine groep trouwe leden. Ook kampen verenigingen vaak met het dilemma om hun vrijwilligers toch een vergoeding te bieden. En als dat dan gedaan wordt: welke vrijwilliger krijgt wel een vergoeding en welke niet? Ook is de waardering van vrijwilligers anders dan uitgedrukt in geld een uitdaging. De effort die zij erin steken wordt maar zelden op waarde geschat. WSDH ondersteunt de Haagse verenigingen bij het bepalen van de visie op vrijwilligerswerk, hoe dit in het beleid wordt opgenomen en hoe dit in een concreet actieplan wordt omgezet. De sportcoördinator begeleidt het proces, adviseert en stuurt de vereniging bij waar nodig.

Open club

Open club sluit naadloos aan bij de ambitie van WSDH om sportverenigingen te stimuleren hun maatschappelijke rol te vergroten. Een ‘Open club’ is in dit kader een bekende term die staat voor een sportvereniging die een open houding heeft, maatschappelijk betrokken is, en vraag- en buurtgericht werkt. Op dit thema heeft een vereniging veel baat bij een sportcoördinator vanuit een organisatie waar ook veel buurtsportcoaches worden ingezet. Er is daarmee een directe lijn naar de wijk. WSDH ondersteunt bij het leggen van duurzame verbindingen met wijkpartners waarmee gezamenlijk nieuwe sport- en beweeginitiatieven worden gerealiseerd. De sportvereniging komt daarmee echt naar de mensen toe. Voorbeelden zijn sportdagen of sportaanbod voor specifieke doelgroepen, de opzet van een buurtsportvereniging en de koppeling met de playgrounds waarop wij actief zijn.

 

 

 

Positieve sportcultuur

WSDH ondersteunt alle sportverengingen in Den Haag bij het creëren van een positieve sportcultuur. Hiermee geeft WSDH op een actieve manier uitvoering aan het Haagse Sportakkoord, waarin staat dat iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zorgeloos kan sporten en bewegen zonder te worden buitengesloten of zonder geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Om dit te realiseren is de ondersteuning vanuit WSDH gericht op de volgende acht onderwerpen: pedagogisch sportklimaat, ouderbetrokkenheid, grensoverschrijdend gedrag, respect en inclusie, VOG beleid, vertrouwenscontactpersoon, gedragscode en normen en waarden. Wij ondersteunen verenigingen o.a. door het geven van workshops, het begeleiden van trainers en bestuurders, het ondersteunen en adviseren bij incidenten, informatievoorziening over een positieve sportcultuur en ondersteuning op maat. Daarnaast zijn wij betrokken bij bestaande projecten zoals de Haagse Norm en de Week van Respect. Het is de ambitie van WSDH dat de gemeente Den Haag een voorloper wordt op het gebied van een positieve sportcultuur. Daartoe blijven we onszelf ontwikkelen en werken we intensief samen met verschillende partners, zoals de John Blankenstein Foundation, de Gemeente Den Haag, het Centrum Veilige Sport Nederland, NOC*NSF en de Haagse Hogeschool.

Doe de verenigingsscan!
Sportcoördinator aanvragen?

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over het aanvragen van een sportcoördinator? Bekijk hoe je een sportcoördinator kan aanvragen en waar je rekening mee moet houden!